KaLBimSin.iLe.BiZ

Ask TESTi

.:: 50 SORUYLA AÞKINIZI TEST EDÝN ::.

Sorulara içtenlikle cevap vermeniz sonuca daha saðlýklý ulaþmanýzý saðlayacaktýr:

1.Onunla ilk tanýþtýðýnýz aný ve yeri hatýrlýyor musunuz? Hayýr Evet
2.size ilk" seni seviyorum" dediði aný hatýrlýyor musunuz? Hayýr Evet
3.Onun elini ilk defa tuttuðunuz aný hatýrlýyor musunuz? Hayýr Evet Elini þimdiye dek tutmadým
4.Ona aldýðýnýz ilk hediyeyi hatýrlýyor musunuz? Hayýr Evet Ona henüz bir hediye almadým
5.En çok sevdiði þarkýyý biliyor musunuz? Hayýr Evet
6.Size sürprizler yapar mý? yapmaz evet,yapar haddinden fazla yapar
7.Cüzdanýnýzda onun bir resmini devamlý tutar mýsýnýz? Hayýr Evet
8.ona sadece 'seni seviyorum' deyip telefonu kapattýðýnýz oldu mu? Hayýr Evet
9.Onu karþý cinsten biriyle beraber gördüðünüzde kýskanýr mýsýnýz? Hayýr Evet
10.Kokusunu ayýrt edebilir misiniz? Hayýr Evet kokusunu bilmiyorum
11.Beraber sevgililer günü kutladýnýz mý? Hayýr Evet O yanýmda deðildi
12.Ortak zevkleriniz var mý? Hayýr Evet Ortak zevklerimiz tamamýyla ayný
13.O uzakta olsa bile varlýðý sizi mutlu olmaya yetiyor mu? Hayýr Evet
14.Kavga ettiðinizde eðer suçlu 'O' ise hemen özür diliyor mu? Hayýr Evet
15.Ona güveniniz nasýldýr? Ona tamamýyla güveniyorum evet ama bazý þüphelerim var hayýr
16.O'nun size güvendiðine inanýyor musunuz ? Hayýr Evet Emin deðilim
17.Ona olan aþkýnýzý her gün belirtir misiniz? Hayýr Evet
18.Onunla her konuda rahatlýkla konuþabiliyor musunuz? Hayýr Evet
19.Bir gün ayrý kalsanýz, onu özlüyor musunuz? Hayýr Evet
20.Ona çok kýzsanýz bile, yine de hemen yumuþuyor musunuz? Hayýr Evet
21."iþte bu bizim þarkýmýz olsun" dediðiniz bir þarký oldu mu hiç? Hayýr Evet
22.Kendi aranýzda belirlediðiniz " özel bir gününüz" var mý? Hayýr Evet bilmiyorum
23.Özel günlerde sizi hatýrlýyor mu? Hayýr Evet
24.Onun bir gülüþü sizi mutlu etmeye yetiyor mu? Hayýr Evet
25.Onu kýrdýðýnýzda üzülüyor musunuz? Hayýr Evet
26.Sizce o " Birtane" mi? Hayýr Evet
27.Problemlerini olunca içtenlikle dinliyor musunuz? Hayýr Evet
28.Onun doðum gününü biiyor musunuz? Hayýr Evet
29.Ona özel söylediðiniz sevimli " lakaplarýnýz" var mý? Hayýr Evet
30.Sizi aldattýðýnýzý öðrendiniz. Ama onu çok seviyorsunuz. Affeder misiniz? Hayýr Evet
31.Onun için kendi prensiplerinizden taviz verir misiniz? Hayýr Evet
32.O sizin için kendi prensiplerinden taviz verir mi? Hayýr Evet Emin deðilim
33.Aþkýnýz da " ilk gün" yaþanan heyecan devam ediyor mu? Hayýr Evet 2.Aþký
34.Sadece sesini duymak bile sizi mutlu ediyor mu? Hayýr Evet
35.Zor günlerinde onun yanýnda olur musunuz? Hayýr Evet
36.Onu benden iyi kimse tanýyamaz diyebilir misiniz? Hayýr Evet
37.O'nun sizi iyi tanýdýðýna inanýyor musunuz? Hayýr Evet
38.En sevdiði çiçeði biliyor musunuz? Hayýr Evet
39.Ona ihtiyacýýz var. Ama o an çok iþi var. Yine de yardýma gelir mi? Hayýr Evet
40.Birlikte seyahate çýktýnýz mý veya çýkmayý düþündünüz mü? Hayýr Evet
41.Bir tartýþmanýzda, haklýysanýz bile onu üzmemek için yine onu dinler misiniz? Hayýr Evet
42.Ýkinizde romantik misiniz? Hayýr Evet
43.Sizi mutlu edebiliyor mu?? Hayýr Evet
44.Sevmediðiniz özellikleri var, ama yine de ona katlanabiliyor musunuz? Hayýr Evet
45.Birlikte alýþveriþe çýkar mýsýnýz? Hayýr Evet
46.Onun zevkine güvenir misiniz? Hayýr Evet
47.Geleceðe yönelik planlar kurdunuz mu? Hayýr Evet
48.Onunla evlenmeyi düþündünüz mü? Hayýr Evet
49. Sizce hayatýn anlamý O' mu? Hayýr Evet
50.Herþeye raðmen onunla kavga ettiðiniz de ayrýlmayý düþündünüz mü? Evet Hayýr

Test Sonucunuz:

 
100-91   Mükemmel bir aþka sahipsiniz birbirinizi deliler gibi seviyorsunuz
90 - 81 Birbirinizi çok iyi tanýmýþ ve geleceðe güvenle bakabiliyorsunuz
80 - 66 Seviyorsunuz ama yine de içinizde bazý tür düþünceler var(onun sevmediðine dair)
65 - 51 Her þeyi baþtan aþaðý tekrar geçirmeniz çok iyi olacak yoksa aþkýnýz bitmek üzere
50 - 46 Ya kendinizi sevdiðinize inandýrmaya çalýþýyorsunuz yada aþýk deðilsiniz,hayal dünyasýndan çýkýn
46 - 26 Aþkla alakasý olmayan bir yoldasýnýz,
25 - 0 Kendinizi kandýrmayýn. Aþkýn zerresi bile yok.

 

Sitede Suan 2 ziyaretçiOnLine BuLunMakTaDir ...